1. Prowadzenie prac księgowych:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów,

 • Przygotowywanie planu kont dostosowanego do rozliczeń podatkowych oraz indywidualnych potrzeb informacji zarządczej klienta,

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe zgłaszanie zauważonych braków lub błędów,

 • Księgowanie dowodów księgowych, w przekrojach informacji zarządczej i zgodnie z obowiązującą, przyjętą strukturą organizacyjną Spółki,

 • Konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem,

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczości do urzędu statystycznego,

 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy klienta,

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash-flow,

 • Pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,

 • Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,

 • Obsługa w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych,

 • Ewidencja księgowa prowadzona jest z wykorzystaniem systemu finansowo-księgowego Symfonia.

2. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT

 • Rejestracja do podatku VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych,

 • Analiza i kontrola poprawności dokumentów podlegających rozliczeniu VAT,

 • Sporządzanie i przesyłanie kontrahentom not korygujących błędy w wystawionych dowodach,

 • Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,

 • Składanie miesięcznych deklaracji VAT,

 • Obliczanie podatku do zwrotu oraz sporządzanie odpowiednich wniosków i dokumentacji do otrzymania zwrotu,

 • Obsługa dokumentacji sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas fiskalnych.

3. Obsługa kadrowo-płacowa i ZUS.

 • Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Cywilny i Kodeks Pracy oraz wytyczne przedsiębiorcy,

 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu,

 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,

 • sporządzanie świadectw pracy,

 • Sporządzanie list płac,

 • Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń, w tym (chorobowych, urlopowych, za niewykorzystany urlop),

 • Naliczanie podatku od płac,

 • Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,

 • Naliczanie składek ZUS.

4. Prace kontrolingowe:

 • Doradztwo przy budowaniu systemu informacji zarządczej,

 • Uwzględnienie wymagań informacyjnych klienta przy budowaniu struktury planu kont,

 • Doradztwo w przygotowaniu struktury organizacyjnej w oparciu o wyodrębnione centra zysków i kosztów oraz we wdrożeniu modelu budżetowania zgodnego z wypracowaną strukturą,

 • Raportowanie wyników zgodne z systemem informacji zarządczej/systemem budżetowania,

 • Analiza danych zarządczych,

 • Możliwość wdrożenia w firmie systemu obiegu dokumentów, informacji i budżetowania we współpracy z partnerską spółką informatyczną.

5. Prace finansowe:

 • Windykacja należności,
 • Raportowanie o stanie rozrachunków i płynności gotówkowej,

 • Doradztwo w przygotowaniu dokumentacji do podpisania umów leasingowych,

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów do wniosków kredytowych, dostarczanie wymaganych przez banki i ubezpieczycieli informacji na temat wyników finansowych (wiekowanie należności i zobowiązań, backlog Spółki, informacje na temat zadłużenia kredytowego: kredyty, leasing, gwarancje)

 • Pomoc w wypełnianiu wniosków o gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe,

 • Zabezpieczanie kursów walutowych.

6. Prace przy projektach dofinansowywanych z funduszy unijnych:

 • Prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych zgodnie z wymogami umów dofinansowywanych z funduszy unijnych,

 • Przygotowanie dokumentów księgowych pod wnioski o płatność z funduszy unijnych.

księgowość