1. Prowadzenie prac księgowych:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów,

 • Przygotowywanie planu kont dostosowanego do rozliczeń podatkowych oraz indywidualnych potrzeb informacji zarządczej klienta,

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe zgłaszanie zauważonych braków lub błędów,

 • Księgowanie dowodów księgowych, w przekrojach informacji zarządczej i zgodnie z obowiązującą, przyjętą strukturą organizacyjną Spółki,

 • Konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem,

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczości do urzędu statystycznego,

 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy klienta,

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych bilansu, rachunku zysków i strat oraz cash-flow,

 • Pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,

 • Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,

 • Obsługa w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych,

 • Ewidencja księgowa prowadzona jest z wykorzystaniem systemu finansowo-księgowego Symfonia.

księgowość